Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

NORRECCO sorterer og genanvender så meget som muligt af det indkommende affald fra bygge- og anlægsprojekter.

Læs artikel fra januar 2018 Licitationen om genbrug af Metro-beton her.

Beton
Beton oparbejdes til knust beton (0-32), en eftertragtet genbrugsvare, som blandt andet kan benyttes som et fuldgyldigt alternativ til jomfruelige grusgravsmaterialer, som eksempelvis stabilgrus. Knust beton, der er produceret på NORRECCOs anlæg, gennemgår en kvalitetssikring, hvor blandt andet sigtekurver, vibrationsforsøg og renhed analyseres. Knust beton 0-32 produceres efter regler i Vejdirektoratets krav til ”Ubundne bærelag af knust beton og tegl”, fra februar 2011 (link til vejregler).

Den knuste beton benyttes eksempelvis ved genanvendelse i bygge – og anlægsopgaver, jf. Miljøstyrelsens bekendtgørelse 1414 af 30. november 2015 (link til retsinformation), om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, ikke forurenet bygge- og anlægs­affald.

Mursten
Mursten/tegl oparbejdes til genbrugsballast 0-32 som en prisbillig vare, der i flere tilfælde kan benyttes til erstatning af jomfruelige grusgravsmaterialer som for eksempel stabilgrus eller bundsikringsgrus. Derudover kan genbrugsballast fx benyttes til etablering af veje, p-pladser og cykelstier med begrænset belastning samt køreveje på byggepladser. Genbrugsballast 0-32 produceres efter regler i Vejdirektoratets krav til ”Ubundne bærelag af knust beton og tegl”, af februar 2011 (link til vejregler).

Asfalt
Asfalt knuses og anvendes til genanvendelse i bygge – og anlægsopgaver, jf. Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 15. juli 1985 (link til retsinformation) samt efterfølgende vejledende udtalelse af 13. august 2010, om anvendelse af rent opbrudt asfalt til bygge- og anlægsformål.

Gips

Behandling og oparbejdning således at den rene gips kan bruges til nye gipsplader og jordbrugsformål.

Mineral og stenuld

Modtagelse og oparbejdning af brugt glas og stenuld. Fraktionen renses, soldes og knuses, hvorefter det rene produkt bliver genanvendt i nye produkter. Det frasorterede bliver yderligere sorteret, så andelen til deponi reduceres mest muligt.

Industrielle restprodukter

Norrecco har stor erfaring i håndtering af restprodukter fra industrien, og vi har tilladelse til modtagelse og nyttiggørelse af følgende:

  • Flyveaske fra kul, flis og halm fyrede værker.
  • Bundaske fra kul, flis og halmfyrede værker.
  • Røgrensningsgibs fra kraftværker.

Slam

Håndtering og behandling af slam fra industri og septiktanke, sandfang og tilsvarende

Taghaver
Frasorterede helt rene tegl oparbejdes som en tilføjelse til NORRECCOs speciel produkt – taghavemuld. Dette bruges til bæredygtig lokal afvanding af bynære nybyggerier, hvor vandet forbliver på taget til vanding af taghaverne.

Meget muldholdige jordpartier, som efter analyserne kan dokumenteres som ren jord oparbejdes til genanvendelse til vores vækstmedier, og genanvendes i anlægsprojekter, som erstatning for jomfruelige muldprodukter.

Alt ikke-forurenet jord transporteres til nyttiggørelsesprojekter såsom sportsanlæg, støjvolde og lignende.

Login