Salgs- & leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Norrecco A/S’ salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af alle Norrecco A/S’ ydelser, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale, underskrevet af Norrecco A/S.

2. Tilbud og priser

Tilbud fra Norrecco A/S er bindende i 30 dage fra tilbuddets datering. Priser er dagspriser excl. moms, og ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Norrecco A/S afholder samtlige udgifter til affaldets videre behandling, herunder affaldsafgifter og lignende. Grusmaterialer pålægges den til enhver tid gældende råstofafgift. Sømaterialer pålægges, udover råstofafgift, ligeledes den til enhver tid gældende takst for Statens Produktionsvederlag. Der tilkommer fakturabeløbet gældende miljøtillæg.

3. Mængder

Varerne afregnes i ton i henhold til leveret mængde. Mindste afregning er for 1 ton.

4. Ordrer

En salgsaftale er først bindende, når Norrecco A/S har afgivet skriftlig ordrebekræftelse.

5. Levering

Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne: Modtaget på Norrecco A/S’ plads/frit læsset på lastvogn. Varen anses for leveret, når den er modtaget på Norrecco A/S’ plads/læsset på vogn.

6. Aflæsning

6.1. Sortering og genbrug

Aflæsning må kun foretages efter forudgående henvendelse i ekspeditionen, hvor der føres kontrol med hvert læs. Alle læs vejes, og chaufføren skal til personalet afgive de ønskede oplysninger om læssets oprindelse og art. Der udskrives en vejeseddel for hvert læs, og chaufføren bekræfter med sin underskrift oplysningernes rigtighed. Såfremt oplysninger opgivet i ekspeditionen om affaldets beskaffenhed er mangelfulde eller urigtige, ændres registreringerne i henhold til de faktiske forhold. Såfremt der aflæsses ulovligt affald, skal dette uden unødig forsinkelse fjernes af kunden omgående, uden omkostninger for Norrecco A/S.

6.2. Modtagelse af jord

Ved modtagelse af jord forudsættes det, at der foreligger en udfyldt køreseddel, hvorpå jordtype, kunde og opgravningsadresse er påført. Såfremt jorden er analyseret af akkrediteret laboratorium, vedlægges disse analyser sammen med eventuel anvisning fra opgravningskommunen.
Ved modtagelse af byjord/jord til kartering udtager Norrecco A/S jordanalyser hos akkrediteret analyselaboratorium, og jorden bortskaffes efterfølgende til godkendte modtageanlæg. Køber accepterer i forbindelse med aflevering af jord hos Norrecco A/S at betale samtlige omkostninger i forbindelse med bortskaffelse af den afleverede jord.
Norrecco A/S tager løbende kontrolanalyser af alt tilkørt jord, der allerede ved modtagelsen er klassificeret i form af analyser eller myndighedsgodkendelse. Såfremt kontrolanalysen viser, at jorden ikke er som først antaget, har Norrecco A/S krav på at få dækket eventuelle meromkostninger af køber.

7. Købers mangelsbeføjelser

Såfremt der foreligger en berettiget reklamation over en af Norrecco A/S’ leveret vare, ombyttes det leverede uden beregning. Bortset fra omlevering af den mangelfulde vare kan køber ikke gøre noget krav gældende overfor Norrecco A/S.
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at det købte opfylder de mellem parterne aftalte kvalitetskrav. Hvis køber vil påberåbe sig mangler, skal køber reklamere skriftligt straks og inden 48 timer efter, at køber er eller burde være opmærksom på den mangel, der påberåbes. Ved reklamation skal manglens art og omfang specificeres nærmere. Afgiver køber ikke behørig reklamation straks og inden den anførte frist, fortaber køber sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende. Det er købers ansvar at iagttage, at leverede varer er egnede til det formål, han ønsker dem anvendt til, og Norrecco A/S er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af, at varerne er anvendt forkert. Norrecco A/S fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andre indirekte tab, herunder købers eller denne kundes driftstab, transportomkostninger, tab af fortjeneste, tab som følge af en afledt mangel ved produkterne, hvori det leverede materiale indgår, eller lignende tab.
Endvidere fraskriver Norrecco A/S sig ansvaret for skader og tab, som er forårsaget af, at kvaliteten af leverede varer forandres før og under fremstilling af det endelige produkt.

8. Forældelse af mangelansvar

For så vidt – kun i det omfang – leverede varer anvendes til byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuler et af boligministeriets byggestyrelse:

Norrecco A/S’ ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

9. Produktansvar

Norrecco A/S er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Norrecco A/S eller andre, som Norrecco A/S har ansvaret for. Norrecco A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varerne er i købers besiddelse. Norrecco A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er Norrecco A/S kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Norrecco A/S’ ansvar for tingskade er begrænset til kr. 2,0 mio.

Køber er pligtig at friholde Norrecco A/S for ethvert produktansvar i forbindelse med leverance, i det omfang et sådant produktansvar rækker ud over de nævnte begrænsninger. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler en sag, hvor produktansvar søges gjort gældende imod Norrecco A/S i anledning af en leverance til køberen.

10. Leveringshindringer

Norrecco A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som Norrecco A/S ikke kunne tage i betragtning ved købets indgåelse, herunder myndighedsrestriktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Foreligger der force majeure, udsættes leveringstiden således uden ansvar for Norrecco A/S i et tidsrum, der svarer til den tid, hindringen har haft virkning.

11. Betalingsbetingelser

Med mindre andet er bestemt er betalingsbetingelserne: Netto kontant.Ved betaling efter forfaldsdag pålignes renter pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Norrecco A/S kan til enhver tid kræve at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler acontobeløb til sikkerhed for betaling.