Afsætning

Norrecco gør en stor indsats for at udvikle miljørigtige løsninger, hvor affaldshierarkiet – genbrug, genanvendelse, materialenyttiggørelse og endelig bortskaffelse – er i fokus.

Vi har et ønske om at være med til at reducere samfundets forbrug af naturlige råstoffer på en bæredygtig måde. Det gør vi bedst ved at genbrug og genanvende de råstoffer og ressourcer, vi allerede har taget i brug, igen og igen.

Der, hvor vi primært kan gøre en forskel, er i vores daglige arbejde med håndtering af affald og jord. Her arbejder vi løbende på at forbedre vores egne løsninger og bidrage med værdi ved at oparbejde det affald vi modtager til nye genanvendte råstoffer for f.eks. byggevareproducenterne. Inden vi afsætter de genanvendte råstoffer, kontrollerer vi kvaliteten og sikrer os, at materialerne er egnet til at gå tilbage til byggeriet.

For at vi kan lykkes, er det vigtigt for os at have et godt samarbejde med aftagerne til de genanvendte råstoffer. Det er her de bedste løsninger udvikles og ofte kan det føre til nye måder at oparbejde og genanvende ressourcerne på.

Arbejdet koordineres i vores udviklingsafdeling, som du altid er velkommen til at kontakte omkring mulige samarbejder, eller ny viden om bedre ressourceudnyttelse set fra en miljøvirksomhed som Norreccos side.

Her kan du læse mere om hvordan vi modtager, oparbejder og håndtere nogle af de fraktioner, vi modtager: Jern & metal, træ, gipsaffald, tegl & mursten, beton og isolering. 

Jern & metal

Når jern og metal kildesorteres i sin egen fraktion, kan vi hos Norrecco afsætte det til en dansk jern- og metalvirksomhed. Det kræver dog ofte at det sorteres yderligere hos os inden vi afsætter det.

Jern og metal-fraktionen kan gå gennem flere led, før det når et smelteværk, hvorfra det endelig gøres klar til at kunne indgå i nye produkter. Men selvom der her bruges energi på at sikre genanvendelsen af metaller, så er det ikke nær så energikrævende, som udvinding af jomfruelige metaller, hvor minedrift og skovrydning er blandt nogle af de energikrævende processer, der skal til, jf. Miljøstyrelsen.

For at kunne udnytte mest mulig metal igen, så er det derfor vigtigt at kildesortere korrekt. Og her skal man være opmærksom på, at elektronik ikke må komme sammen med jern- og metalfraktionen, men skal indsamles separat som elektronikaffald.

Elektronikaffald indeholder sjældne og værdifulde metaller som kræver en særlig behandling for at kunne frigøre til genanvendelse. Men elektronikaffald kan også indeholde miljøproblematiske stoffer, som kræver en særlig miljøbehandling.

Internationalt går elektronikaffald under fællesbetegnelsen WEEE (waste from electrical and electronic equipment), og fraktionen er underlagt et producentansvar.

Træ

Når vi modtager rent træ hos Norrecco, kontrollerer vi det grundigt, før vi neddeler det. I processen tager vi rutinemæssige prøver for at sikre, at det neddelte træ overholder de modtagekrav, det skal overholde for at kunne blive genanvendt.

Rent træ fra Norrecco bliver afsat til danske spånpladeproducenter, hvor det neddelte træ indgår i produktionen af nye spånplader til byggeriet og møbelindustrien.

Det er vigtigt at træet sorteres korrekt. Man skal skelne mellem rent træ og trykimprægneret træ, når der kildesorteres. Trykimprægneret træ kan ikke bruges til produktion af nye spånplader, men sendes i stedet direkte til forbrænding, hvor det ender som varme og energi.

Urent træ, som ikke opfylder modtagekravene til genanvendelse i spånpladeproduktion, afsættes til energinyttiggørelse på anlæg, der har de nødvendige godkendelser.

Gipsaffald

Gipsaffald som gipsplader fra byggeriet er lidt af en succeshistorie set fra et genanvendelsesperspektiv. Hos Norrecco oparbejder vi gipsaffald til det rene gipspulver, som efter kvalitetskontrol kan komme retur i produktionen af nye gipsplader hos danske gipspladeproducenter.

Når man afleverer gipsplader korrekt kildesorteret hos Norrecco, foretages en modtagekontrol, som sikrer at vores sorteringskrav er overholdt. Herefter foretages en nedknusning, hvor metal og andre urenheder frasorteres til genanvendelse. Herefter frasorteres det papir, som har siddet på gipspladerne.

Tilbage har vi et rent gipspulver, som i dag indgår i produktionen af nye gipsplader. Faktisk er 25 % af den gips, der bruges til at lave nye gipsplader genanvendt gips. Og det tal kan blive større.

Hvis vi skal hæve andelen af genanvendt gips, skal der kildesorteres endnu mere på byggepladserne. Derfor arbejder Norrecco sammen med andre aktører i værdikæden. Med partnerskabet for cirkulært gips arbejder vi for, at mere gipsaffald fra byggeriet bliver sorteret og håndteret for sig selv, så det kan oparbejdes og indgå i nye gipsbasserede produkter.

Tegl og mursten

Rene tegl og mursten kan genbruges i byggeriet som genbrugstegl og mursten.

Hos Norrecco har vi dog også en anden løsning på genanvendelse af tegl og mursten. Vi har udviklet et produkt, som vi kalder taghavemuld, der er særligt egnet til taghaver og grønne tage. Produktet kan optage store mængder vand og derfor være med til at sikre mod oversvømmelser ved store mængder nedbør. Dertil kommer at det er gunstigt for plantevæksten at produktet holder på fugten.

Den del, der ikke anvendes til taghavemuld bliver genanvendt som bærelag til veje og pladser.

Norrecco modtager kun rene tegl og mursten, som på forhånd er godkendt, til produktion af dette produkt. Efter modtagelse og kontrol af renheden, knuses materialet og der udtages prøver af det knuste produkt til kontrol af kvaliteten.

Beton

Norrecco er certificeret til produktion af tilslag (4-22 mm) til ny beton fra knust beton efter DS/EN 12620:2002+A1:2008.

Vi modtager dokumenteret ren konstruktionsbeton med fuld sporbarhed til oprindelsesstedet til denne produktion. Efter modtagelse oparbejdes betonen og der udtages løbende prøver til kontrol af kvaliteten. Det færdige produkt CE-mærkes og sælges til produktion af ny beton.

Norrecco modtager også andet betonaffald til nyttiggørelse efter knusning, frasortering af fremmedlegemer og kvalitetskontrol. Knust beton 0/32 er godkendt til anvendelse som bærelag i veje, stier og pladser, og er efterspurgt på grund af sine særlige anlægstekniske egenskaber. Herved sparer vi bruges af primære råstoffer i form af stabilt grus.

Isolering

Når Norrecco modtager isoleringsmateriale som stenuld og glasuld, gennemgår det en nedknusningsproces, hvor metaller frasorteres til genanvendelse og urenheder fjernes. Oftest er glasuld og stenuld blandet sammen, og det er ikke muligt i dag at genanvende det i ny isolering, når det er blandet.

Norrecco har derfor gennem en årrække haft et samarbejde med byggevareproducenten Leca om nyttiggørelse af blandet isolering i Lecanødder. Desværre modsvarer genanvendelseskapaciteten hos Leca i dag ikke affaldsproduktionen af blandede mineraluldsprodukter. Vi ser derfor, at store mængder isolering i dag går til deponering.

Norrecco er derfor en af hoveddrivkræfterne i et udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle nye genanvendelsesmuligheder.

I Norrecco ønsker vi at gøre en forskel - også for fremtiden

Flere af de naturlige råstoffer, som vi i dag bruger til at fremstille byggematerialer af, kan komme til at være mangelvarer i fremtiden.

Hos Norrecco arbejder vi derfor hver dag for at vi som virksomhed bliver endnu bedre til at oparbejde affald, men også at vi som samfund skaber de rammer, der gør det muligt og attraktivt at gøre en indsats for at sikre at stadig mere kan genbruges, genanvendes og nyttiggøres.

Affald er ressourcer, og ressourcer skal ikke bare bortskaffes, men oparbejdes til nye kvalitetsressourcer, hvor det er muligt, og der skal forskes i, at vi kan give endnu mere affald et nyt liv.


I Norrecco har vi derfor forpligtet os til at bidrage til opnåelse af FN’s 17 verdensmål. Vi har alle en rolle at spille i løsningen på de globale udfordringer vi står med. Derfor forpligter vi os som virksomhed også på at bidrage, hvor vi kan gøre en forskel, og det er:

I Norrecco vil vi hjælpe med at sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Det gør vi ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt i vores anlæg og på vores pladser.

I Norrecco tilbud skal bidrage til en robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Det gør vi ved at understøtte en lokal bæredygtig håndtering af jord og affald, etablere lokale ressourceterminaler og implementere brugen af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer i vores anlæg og på vores pladser.

I Norrecco vil vi hjælpe med at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det gør vi ved at understøtte at den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres ved i størst muligt omfang sikre kildesortering samt at håndtering jord og affald korrekt.

I Norrecco vil vi hjælpe med at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det gør vi ved at understøtte 2030 målet om, at affaldsmængden væsentligt reduceres ved at vi oparbejder affald til genbrug og genanvendelse.

I Norrecco vil vi styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene. Det gør vi ved at gøre det sammen med andre, og vi initierer ofte initiativer med andre aktører, eks. bygherrer, entreprenører og offentlige myndigheder for at dække hele værdikæden.

Mere om miljø

Hos Norrecco arbejder vi hver dag for at gøre en forskel for miljøet. Vi er praktiske omkring det, fx sørger vi for, at vores produktionsudstyr, pladser og lokaler altid holdes i ordentlig og tidssvarende stand. Men samtidig gør vi det også i en langt større skala.

Vi er nemlig med til at fjerne miljøproblematiske stoffer fra kredsløbet (f.eks. PCB og asbest), ligesom vi leverer sekundære produkter til produktionen, så vi er med til at underbygge den cirkulære økonomi.

Vi er bevidste om, at vi gør en stor indsats for at vores løsninger opnår størst mulig genanvendelse, sporbarhed og reducerer brugen af de naturlige ressourcer. Derfor tør vi også stille os foran, og opfordre andre til at være med til at gøre en forskel. Læs mere om Norreccos arbejde med miljø.