Om Norrecco A/S

Norrecco er en af Danmarks førende og mest miljøbevidste behandlere af jord og bygge- og anlægsaffald. Virksomheden blev grundlagt i december 2007, og er en del af Reconor Gruppen, der også ejer City Container. Vi har gennem vores samarbejdspartnere og via løbende overvågning af rammevilkår et indgående kendskab i hele værdikæden fra affald til nye ressourcer med fuld sporbarhed.

Vores arbejde

Hos Norrecco modtager vi bygge- og anlægsaffald fra nybyggeri, renoveringer og nedrivninger samt andre beslægtede affaldstyper med henblik på størst mulig ressourcegenanvendelse. Vi ser det som vores fornemste opgave at bidrage til at spare på de naturlige råstoffer hvilket sker gennem at oparbejde byggeaffald til ressourcer, som kvalitetsmæssigt (teknisk og miljømæssigt) kan indgå i det cirkulære kredsløb.

Tilsvarende modtager vi overskudsjord med henblik på udsortering af sten og brokker til genanvendelse, og hvor vi samtidig sikre en miljømæssig karakterisering af jorden før denne slutdisponeres til nyttiggørelse eller specialbehandling.

Vi har behandlingsanlæg til modtagelse af jord, og bygge- og anlægsaffald centralt i København på Prøvestenen og i Nordhavn, og så har vi pladser fordelt i hele landet i følgende byer: Greve, Lynge, Odense, Kolding Aarhus og Agerskov.

Vi har stor fokus på udvikling af vore genanvendelsesløsninger, som hele tiden afstemmes med den miljøpolitiske dagsorden og tilhørende lovgivning. Ofte sker dette i samarbejde uddannelsesinstitutioner og gennem tilknytning af fagpersoner. Det gør vi dels for aktivt at tage del i forskningen, der skal sikre os alle en mere bæredygtig fremtid, og dels for at tage mere direkte ansvar for de personer i vores samfund, som vi kan hjælpe ved at give nogle praktiske erfaringer med at være på en moderne arbejdsplads.

Norrecco har et certificeret miljøledelsessystem, og vi har derfor klare, beskrevne procedurer og driftsinstrukser vedrørende korrekt og ordentlig håndtering af affald, der sikrer et ensartet og højt niveau på alle Norreccos anlæg. Læs mere om vores ISO 14001-certificering her. I forhold til kvalitet og arbejdsmiljø arbejder vi efter et ledelsessystem med tilhørende procedurer, der tilsvarende tager udgangspunkt i ISO-standarder.

Vores vision & værdier

Vi vil arbejde i øjenhøjde med vores kunder, og lægger altid vægt på den tætte dialog, for at sikre miljøbevidsthed og bæredygtighed i vores løsninger.

Vi ønsker at være en seriøs sparrings- og samarbejdspartner for vores kunder. Vi udarbejder derfor med løsninger, som sikrer vores kunder, at deres affald og jord kan opnå størst mulig genanvendelse med fuld sporbarhed, og som således er med til at sænke forbruget af naturlige ressourcer ved at vælge os som samarbejdspartner.

Vi vil arbejde for en øget kildesortering af affald, for derved at opnå de bedste forudsætninger for oparbejdning til til nye kvalitetsprodukter. Igen gør vi det, for at de ressourcer, der allerede er udvundet kan genanvendes frem for at der i produktionen og byggeriet skal benyttes jomfruelige og naturlige ressourcer.

Vores vision gør, at vi i vores hverdag alle arbejder efter følgende værdisæt:

Vi har også en klar miljø- og arbejdsmiljøpolitik. Den finder du her.

Om vores modtageanlæg

På vores anlæg modtager, behandler og afsætter vi genanvendelige fraktioner fra bygge- og anlægsprojekter og beslægtede materialer samt tilsvarende affald fra kommunale ordninger, såsom genbrugspladser.

Efter jorden eller affaldet er oparbejdet/behandlet, afsætter vi det til genanvendelse – f.eks. gipspulver til produktion af gipsplader, certificeret beton til produktion af ny beton eller træ til produktion spånplader. Nedknuste brokker o jord afsættes til nyttiggørelse, fx til anlægsprojekter. Eventuelle restprodukter, der ikke kan nyttiggøres, sender til deponering. Denne del arbejder vi dog aktivt på at minimere i alle opgaver, vi løser, samt i vores løbende arbejde med at sikre de mest bæredygtige rammevilkår for affaldshåndtering.

Alle vore pladser har en opdateret miljøgodkendelse som bl.a. kræver BAT-teknologi samt vandstandsende belægninger, som sikrer opsamling af regnvand og perkolat, som håndteres internt på pladserne og recirkuleres til støvbekæmpelse. Overskydende vand afledes i henhold til specifikke spildevandstilladelser.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.