Beton

Verden løber tør for sand og sten til beton:
Ny teknologi skal mindske råstofmangel og CO2-udledning

Verdens naturlige råstoflagre af sten og sand er under pres, og kan ikke blive ved med at forsyne bygge- og anlægssektorens behov. Det er derfor tvingende nødvendigt, at vi knækker koden til at etablere et bæredygtigt forbrug af råstoffer i ny beton og cement.

Pressemeddelelse: 

En af vejene hertil er at sikre cirkulært producerede råstoffer af høj kvalitet. I fremtiden vil det kræve, at vi kan adskille og oparbejde 100 procent af råstofferne i den beton, der i dag bliver til affald ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Seks danske aktører er derfor gået sammen for at udvikle den bedst mulige teknologi til at erstatte nyopgravet sten og sand i beton med sekundære råstoffer fra nedrivningsbeton. De seks aktører er Norrecco A/S, FLSmidth A/S, Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, MIS Recycling A/S og Pelcon Material & Testing Aps.

Projektet løber over en 3-årig periode, og er støttet af MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet. Region Hovedstaden er sparringspartner i projektet og har bidraget med nedrivningsbeton fra Bispebjerg hospital til projektet sammen med nedrivningsvirksomheden P. Olesen.

Fra affald til værdifulde råstoffer

Med de knusemetoder og processer, der i dag er tilgængelige, er det kun den grove stenfraktion fra nedrivningsbeton, der bliver genanvendt i ny beton, og det er stadig i begrænset omfang. Størstedelen af stenfraktionen og de mindre partikler af sand og cement på 0-4 mm bliver downcyclet, dvs. brugt som fx fyldmaterialer og bærelag under asfalt. Finfraktionen udgør 40-50 procent af al nedrivningsbeton og har – hvis kvaliteten af sand og cement kan bevares – ligesom stenfraktionen potentiale til at blive genanvendt som råmateriale af høj kvalitet i ny beton eller cement.

”Vi kan ikke fortsætte med at forbruge råmaterialer i det omfang, vi ser i dag. Byggeaffald bør behandles som en ressource til fremtidens byggeri og infrastruktur. Kunsten er derfor at udvinde sten, sand og cement fra kvalitetsbeton som fraktioner, der kan genbruges igen og igen i et lukket, cirkulært forløb, hvor de ikke ender deres livscyklus som vejmaterialer før tid,” siger Jette Bjerre Hansen, udviklings- og bæredygtighedschef hos Norrecco, der er en af Danmarks største behandlere af jord og bygge- og anlægsaffald. Hun bakkes op af Bodil Recke, Head of Green Innovation hos FLSmidth.

”Med projektet vil vi udvikle metoder og teknologi til at bevare råstoffernes oprindelige kvaliteter, og samtidigt reducere den samlede CO2 udledning i forhold til konventionel betonproduktion. Derfor har vi sammensat et partnerskab der både rummer producenter af cement og beton, affaldsbehandlere, leverandører af udstyr og eksperter i betonanalyser og -test.”

Der er ifølge Jette Bjerre Hansen og Bodil Recke bl.a. brug for teknologier til en mere nænsom knusemetode og til at adskille nedrevet beton i sten, sand og cement. Projektets seks partnere vil desuden udvikle og afprøve de teknologiske muligheder for at forædle cementfraktionen, så den kan genanvendes i ny cementproduktion med reducerede CO2-emissioner til følge.  

Internationalt potentiale

Der er et betydeligt klima- og ressourcemæssigt potentiale i at finde nye løsninger til genanvendelse af nedrivningsbeton til cirkulær produktion i et ”closed loop” – det vil sige et lukket kredsløb, hvor 100 procent af nedrivningsbetonen bliver genanvendt igen og igen til produktion af ny beton i stedet for at blive downcyclet. Herhjemme skal de sekundære råstoffer fra oparbejdningsprocesserne fx kunne anvendes i de veletablerede produktioner af både cement og beton hos virksomheder som Aalborg Portland og Unicon.

Men der er ifølge Bodil Recke også et stort internationalt potentiale for projektets teknologi og metoder.

”Som udstyrsleverandør til cementindustrien på globalt plan er det nærliggende for os at kunne tilbyde løsninger til at reducere både klima- og ressourcebelastningen. Vi har også styrken til at kunne få projektets teknologiske løsninger ud på et internationalt marked. Vi håber på baggrund af projektet at kunne fremme Danmarks eksport af løsninger til den grønne omstilling og være med til at drive udviklingen af sektoren på globalt plan.”

Projektet afspejler ambitionerne i både regeringens ”Strategi for cirkulær økonomi” og ”National strategi for bæredygtigt byggeri.”

For yderligere information og interviews:

Charlotte Daugbjerg Sørensen / Crosstown Kommunikation / tlf. 2685 2820 / email: charlotte@crosstown.dk

Fakta:

  • I 2019 udgav UN Environmental Programme en rapport om sand som en global ressource, hvori det blev konkluderet, at efterspørgslen på sand er så enorm, at den i fremtiden ikke kan efterkommes gennem ansvarlig råstofudvinding. Udvindingen af sand har allerede i dag haft ødelæggende effekt på økosystemer og biodiversiteten. Tilgængeligheden af mineralske råstoffer anses for at være en af de største bæredygtighedsudfordringer, som vi står over for i det 21. århundrede.
    Kilde: Sand and sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand resources, UN environment, United Nations Environmental Programme, 2019.
  • Beton består af sten, sand og cement, og er verdens mest anvendte byggemateriale. Og eftersom behovet for boliger og infrastruktur verden over ikke bliver mindre, tværtimod, så forventes behovet for beton at stige.
  • I 2021 blev der udledt 2,9 milliarder ton CO2 knyttet til cementproduktion. Cementforbruget i beton har stor betydning for betonens klimaaftryk, da cirka 90 procent af betonens samlede CO2-aftryk kommer fra fremstilling af cement til beton.
  • Betonindustrien står for 20 procent af det samlede forbrug af råstoffer i Danmark.
  • På verdensplan anslås det årlige forbrug af beton at nærme sig 30 mia. tons, og i takt med den stigende økonomiske velstand og tilvækst i befolkningen forventes efterspørgslen på beton til byggeri og anlæg også at stige tilsvarende fremover.
  • Projektets hovedformål er at udvikle ”closed loop” teknologier til højkvalitets oparbejdning af nedrivningsbeton. Se nedenstående illustration. Et closed loop – eller lukket kredsløb med cirkulær produktion – vil sikre genanvendelse af 100 procent af råstofferne, også den fine fraktion, i beton. De udviklede teknologier skal levere sekundære råstoffer – dvs. cirkulært producerede råstoffer – som er 100 procent genanvendelige og som dermed erstatter primære råstoffer fra naturens råstoflagre af sand og sten. Projektet har i korte træk følgende arbejdsfaser: Teknologier til optimal nedknusning og adskillelse af nedrivningsbeton i materialefraktioner (sten, sand og cement) udvikles og afprøves. For at adskille sand- og cement i finfraktionen skal der udvikles udstyr, der kan findele ned til størrelser på 100 mm, og i projektet bruges teknologi til at adskille sand og cement med inspiration fra bl.a. minesektoren. De teknologiske muligheder for forædling af cementfraktionen udvikles og afprøves med henblik på optimal genanvendelse med reducerede CO2-emissioner fra cementproduktion.  
Beton grafik

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.