Salgs- & leveringsbetingelser

Norrecco A/S salgs- og leveringsbetingelser gældende fra 1. april 2022

Definitioner

Medmindre andet fremgår af Salgs- og leveringsbetingelserne nedenfor, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Salgs- og leveringsbetingelser:

“Bortskaffelsesydelser” betyder tjenesteydelser, hvor Norrecco mod betaling blandt andet aftager, håndterer, renser og bortskaffer affald eller jord (ren eller forurenet) for Kunden.

“Kunden” betyder det selskab eller virksomhed, som har afgivet en ordre til Norrecco.

“Leveringsydelser” betyder ydelser, hvor Norrecco sælger og/eller leverer en eller flere Vare(r) til Kunden.

“Norrecco” betyder den Norrecco enhed, som aftalen indgås med, og kan efter omstændighederne være henholdsvis Norrecco A/S, CVR-nr. 30518438, Norrecco Uge ApS, CVR-nr. 32058760, Norrecco Agerskov A/S, CVR-nr. 27169538 og/eller Hedegaard Miljø A/S, 30512391.

“Salgs- og leveringsbetingelser” betyder disse salgs- og leveringsbetingelser (inklusive eventuelle bilag).

“Vare” betyder et af Norreccos produkter, herunder genbrugs- og naturmaterialer, som er genstand for en ordre afgivet af Kunden til Norrecco.

“Ydelse” betyder enhver tjenesteydelse eller produkt, herunder men ikke begrænset til Bortskaffelsesydelser og Leveringsydelser, solgt og/eller leveret af Norrecco.

1. Anvendelse

1.1
Disse Salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i forhold til ethvert salg af Ydelser fra Norrecco, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud og ordrer

2.1
Alle tilbud fra Norrecco, herunder tilbud på Norreccos hjemmeside eller tilbud på individuelt tilpassede Ydelser, udgør alene en opfordring til Kunden om at fremsætte et tilbud ved afgivelse af en ordre til Norrecco.

2.2
Kundens ordre er ikke bindende for Norrecco, førend Norrecco har accepteret ordren ved fremsendelse af en skriftlig ordrebekræftelse til Kunden.

2.3
Kundens annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Norreccos skriftlige godkendelse, og Kunden skal erstatte Norreccos eventuelle omkostninger og tab ved en sådan annullering.

2.4
Norrecco og Kunden har udtrykkeligt aftalt, at Kundens generelle aftalevilkår eller indkøbsbetingelser påtrykt et tilbud fra Kunden, en opfordring til tilbud fra Kunden, en ordre fra Kunden eller på anden vis kommunikeret til Norrecco fra Kunden, ikke er bindende for Norrecco og Norreccos Ydelser til Kunden er derfor udelukkende reguleret og omfattet af disse Salgs- og leveringsbetingelser.

3. Mængder og priser

Alle priser for Norreccos ydelser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms, tillæg, gebyrer osv. og vil fremgå af tilbuddet. Norrecco forbeholder sig retten til at regulere de af-talte priser for ikke-leverede Ydelser med øjeblikkelig virkning i tilfælde af ændringer i moms og afgifter, valutakursændringer, materialeprisstigninger, øvrige prisforhøjelser eller lignen-de fra underleverandører, statsindgreb, kommuner eller andre aktører.  Såfremt kunden ikke kan acceptere en sådan regulering, indrømmes kunden ret til skriftligt at opsige aftaleforholdet med Norrecco med et varsel på 30 dage til udløbet af en måned.

3.2 Beregning af pris ved Bortskaffelsesydelser

3.2.1
Prisen på Bortskaffelsesydelserne afregnes i ton i henhold til den leverede mængde jord/affald i overensstemmelse med Norreccos til enhver tid gældende prisliste. Mindsteafregningen er for 1 ton, og mængden af leveret jord/affald vil altid blive rundet op til nærmeste ton.

3.2.2
Svarer det leverede jord/affald til brug for Bortskaffelsesydelserne ikke til det af Kunden oplyste, er Norrecco berettiget til at kræve merbetaling herfor samt merbetaling for eventuelle omkostninger til sortering.

3.3 Beregning af pris ved Leveringsydelser

3.3.1
Prisen på Leveringsydelser afregnes i ton i henhold til den leverede mængde i overensstemmelse med Norreccos til enhver tid gældende prisliste. Mindsteafregningen er for 1 ton, og mængden vil altid blive rundet op til nærmeste ton.

4. Betalingsbetingelser

4.1
Medmindre andet er aftalt, er sidste rettidige betalingsdag løbende måned plus 20 dage fra fakturadatoen. Hvis Kundens betalingsevne forringes, er Norrecco imidlertid berettiget til at forlange kontant betaling.

4.2
Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, skal Kunden betale renter af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Desuden er Norrecco berettiget til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

4.3
Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Norrecco og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Levering (Risikoens overgang og ansvar)

5.1 Bortskaffelsesydelser

5.1.1
Medmindre andet er aftalt, skal Kunden ved køb af Bortskaffelsesydelser levere det jord/affald, som er omfattet af Bortskaffelsesydelsen, på den i ordrebekræftelsen angivne adresse på en måde, som muliggør aflæsning for Norrecco.

5.1.2
Medmindre andet er aftalt, overgår risikoen og ansvaret ved Bortskaffelsesydelser til Norrecco på det tidspunkt, hvor jorden/affaldet er aflæsset på Norreccos plads. Risikoen og ansvaret overgår dog ikke til Norrecco, hvis jordens/affaldets sammensætning væsentligt afviger fra det i tilbuddet forudsatte eller ikke kan behandles på Norreccos plads inden for rammerne af Norreccos miljøgodkendelse. Risikoen bliver i så fald hos Kunden, og Norrecco og Kunden skal i enhver henseende stilles som om, at risikoen og ansvaret for jorden/affaldet aldrig er overgået til Norrecco, uanset om Norrecco i øvrigt måtte have rådet over jorden/affaldet. I sådanne tilfælde behandles jorden/affaldet efter punkt 6.2.2.

5.1.3
Norrecco kan efter aftale og mod et gebyr afhente jord/affald til brug for Bortskaffelsesydelser hos Kunden. I så fald vil afhentningstider ved Bortskaffelsesydelser, herunder et forventet afhentningstidspunkt angivet i Norreccos ordrebekræftelse, udelukkende være skønsmæssige og vejledende og er ikke bindende for Norrecco. Punkt 5.1.2 finder tilsvarende anvendelse, hvis Norrecco afhenter jord/affald til brug for Bortskaffelsesydelsen hos Kunden. Hvis afhentningen udskydes som følge af Kundens forhold, er Norrecco berettiget til at kræve betaling for rimelige omkostninger afholdt af Norrecco som følge heraf, herunder ekstra håndterings- og transportomkostninger. Afhentningstidspunktet i ordrebekræftelsen skal i så fald anses for afhentningstidspunktet.

5.2 Leveringsydelser

5.2.1
Ved Leveringsydelser er leveringsbetingelserne EXW (Incoterms 2020) på Norreccos plads på den i ordrebekræftelsen angivne adresse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5.2.2
Leveringstider ved Leveringsydelser, herunder et forventet leveringstidspunkt angivet i Norreccos ordrebekræftelse, er udelukkende skønsmæssige og vejledende og er ikke bindende for Norrecco.

5.2.3
Hvis levering udskydes som følge af Kundens forhold, er Norrecco berettiget til at kræve betaling for rimelige omkostninger afholdt af Norrecco som følge heraf, herunder opbevaringsomkostninger samt ekstra håndterings- og transportomkostninger. Leveringstidspunktet i ordrebekræftelsen skal i så fald anses for leveringstidspunktet.

5.2.4
Norrecco forbeholder sig retten til at foretage delleveringer.

6. Aflæsning

6.1 Sortering og genbrug af affald

6.1.1
Aflæsning af affald må kun foretages efter forudgående henvendelse og registrering i ekspeditionen, hvor der føres kontrol med hvert læs. Alle læs vejes, og kundens transportør skal til Norreccos personale afgive de ønskede oplysninger om læssets oprindelse og art. Der udskrives en vejeseddel for hvert læs eller fremsendes en elektronisk vejeseddel (efter Norreccos valg), og kundens transportør bekræfter med sin underskrift eller e-mail bekræftelse oplysningernes rigtighed. Såfremt oplysninger opgivet i ekspeditionen om affaldets beskaffenhed er mangelfulde eller urigtige, ændres registreringerne i henhold til de faktiske forhold. Såfremt der aflæsses ulovligt affald, skal dette uden unødig forsinkelse fjernes af Kunden omgående og uden omkostninger for Norrecco.

6.1.2
Norrecco tager løbende kontrolanalyser af al tilkørt affald, der allerede ved modtagelsen er klassificeret i form af analyser eller myndighedsgodkendelse. Såfremt kontrolanalysen viser, at affaldet ikke er som først antaget eller svarer til det af Kunden oplyste, har Norrecco krav på enten at (i) bortskaffe affaldet for Kundens regning og risiko eller (ii) modtage affaldet mod merbetaling og skadesløsholdelse fra Kunden for skader og tab, som Norrecco måtte blive påført.

6.1.3
Kundens transportør skal fremvise seneste ajourførte anmeldelse af affaldet til Norrecco, før Norrecco kan modtage affaldet og levere Bortskaffelsesydelsen.

6.2 Modtagelse af jord

6.2.1
Ved modtagelse af jord forudsættes det, at der foreligger en udfyldt køreseddel, hvorpå jordtype, kunde og opgravningsadresse er påført. Såfremt jorden er analyseret af akkrediteret laboratorium, vedlægges disse analyser sammen med eventuel anvisning fra opgravningskommunen. Ved modtagelse af byjord/jord til kartering udtager Norrecco jordanalyser hos akkrediteret analyselaboratorium, og jorden bortskaffes efterfølgende til godkendte modtageanlæg. Kunden accepterer i forbindelse med aflevering af jord hos Norrecco at betale samtlige omkostninger i forbindelse med Bortskaffelsesydelsen af den afleverede jord.

6.2.2
Norrecco tager løbende kontrolanalyser af al tilkørt jord, der allerede ved modtagelsen er klassificeret i form af analyser eller myndighedsgodkendelse. Såfremt kontrolanalysen viser, at jorden ikke er som først antaget eller svarer til det af Kunden oplyste, har Norrecco krav på enten at (i) bortskaffe jorden for Kundens regning og risiko eller (ii) modtage jorden mod merbetaling og skadesløsholdelse fra Kunden for skader og tab, som Norrecco måtte blive påført.

7. Returnering

7.1
Varer leveret i henhold til aftale om Leveringsydelser tages kun retur efter særskilt forudgående aftale med Norrecco og kun mod Kundens forudgående betaling af et returneringsgebyr udgørende femten (15) % af Leveringsydelsens pris.

7.2
Transport af returnerede Varer sker for Kundens regning og risiko.

8. Offentlige tilladelser og glædende lovgivning

8.1
Kunden garanterer og er ansvarlig for, at jorden/affaldet til brug for Bortskaffelsesydelsen er korrekt klassificeret efter gældende lovgivning og dermed kan indgå i Bortskaffelsesydelsen.

8.2
Kunden garanterer og er ansvarlig for, at Kunden har indhentet alle nødvendige tilladelser, godkendelser, anvisninger og lignende, der er nødvendige for Kundens opbevaring, transport, aflevering af jorden/affaldet til brug for Bortskaffelsesydelsen, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8.3
Kunden garanterer og er ansvarlig for, at jorden/affaldet til brug for Bortskaffelsesydelsen er indpakket forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, når jorden/affaldet modtages eller afhentes af Norrecco.

8.4
Kunden skal holde Norrecco skadesløs for omkostninger afholdt af Norrecco for at sikre Kundens overholdelse af gældende lovgivning og tilladelseskrav eller krav rettet mod Norrecco fra tredjemand på grund af Kundens manglende overholdelse af gældende lovgivning og tilladelseskrav.

9. Produktinformation

9.1
Enhver information om Ydelserne, uanset om disse hidrører fra Norreccos eller en af Norreccos forretningsforbindelser, herunder information om vægt, dimensioner, indhold, eller andre tekniske data, er at betragte som orienterende, og Norrecco kan ikke holdes ansvarlig herfor.

10. Mangler

10.1
Kunden må straks ved modtagelsen af Leveringsydelserne sikre sig, at Leveringsydelserne opfylder de mellem Norrecco og Kunden aftalte kvalitetskrav.

10.2
Hvis Kunden vil påberåbe sig mangler ved Leveringsydelsen, skal Kunden reklamere skriftligt, straks og under alle omstændigheder inden 48 timer efter, at Kunden er eller burde være blevet opmærksom på den mangel, der påberåbes. Ved reklamation skal manglens art og omfang specificeres nærmere. Afgiver Kunden ikke behørig reklamation straks og inden den anførte frist, fortaber Kunden sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende.

10.3
Såfremt der foreligger en rettidig og berettiget reklamation over en af Norrecco leveret Leveringsydelse, ombyttes Leveringsydelsen af Norrecco uden beregning for Kunden. Bortset fra omlevering af den mangelfulde Leveringsydelse kan Kunden ikke gøre yderligere mangelskrav gældende overfor Norrecco.

11. Ansvarsbegrænsninger ved forsinkelse eller mangler

11.1
Norrecco kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tab af goodwill, transportomkostninger, tab af fortjeneste, tab som følge af en afledt mangel, hvori den leverede Ydelse indgår, eller andre indirekte tab og følgeskader, herunder konventionalbodsbetalinger eller betaling af andre bøder, i anledning af forsinkelser eller mangler ved Ydelserne.

11.2
Det er Kundens ansvar at iagttage, at de leverede Ydelser er egnede til det formål, Kunden ønsker dem anvendt til, og Norrecco er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af, at Ydelserne er anvendt forkert.

11.3
Endvidere fraskriver Norrecco sig ansvaret for skader og tab, som er forårsaget af, at kvaliteten af de leverede Varer forandres før og under fremstilling af den endelige Vare.

11.4
Uanset hvad der i øvrigt fremgår af disse Salgs- og leveringsbetingelser, er Norreccos samlede ansvar, uanset årsagen hertil, begrænset til ordrens værdi og kan i intet tilfælde overstige DKK 2.000.000.

12. Produktansvar

12.1
Norrecco fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar. Norrecco er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder efter Varerne er leveret. Norrecco er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori disse indgår.

12.2
Kunden forpligter sig til, uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele Norrecco, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt, eller tredjemand påstår, at der er opstået en skade forårsaget af den leverede Ydelse, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. Meddelelse til Norrecco fritager ikke Kunden fra at foretage nødvendige tiltag for at afværge eller begrænse skadens omfang. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler en sag, hvor produktansvar søges gjort gældende imod Norrecco i anledning af en leverance til Kunden.

12.3
I den udstrækning Norrecco bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Norrecco skadesløs for ethvert produktansvar i forbindelse med en Ydelse, i det omfang et sådant produktansvar rækker ud over de nævnte begrænsninger i disse Salgs- og leveringsbetingelser.

13. Leveringshindringer (Force majeure)

13.1
I tilfælde af force majeure er Norrecco fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure-situationen består. Force majeure foreligger blandt andet, såfremt Norrecco eller Norreccos underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse Salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, epidemier, pandemier, naturkatastrofer eller vejrlig af enhver art, udbredte eller lokale arbejdskonflikter, strejker, lock-outs, maskinsvigt, forsinket transport, brand, strømsvigt, computervirus, datatab, almindelige vareknaphed eller lignende.

14. Overdragelse af rettigheder og pligter

14.1
Norrecco er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og/eller forpligtelser i forhold til opfyldelse af Kundens ordre til tredjemand uden Kundens accept/samtykke.

15. Ændringer

15.1
Norrecco forbeholder sig retten til at ændre disse Salg- og leveringsbetingelser.

16. Lovvalg og værneting

16.1
Disse Salgs- og Leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

16.2
Enhver tvist, som måtte opstå i Norrecco og Kundens samhandelsforhold, som er reguleret af disse Salg- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Københavns Byret.

Book et møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.