Miljø

Vi arbejder efter følgende værdier:

  • Arbejdsmiljø og indvirkninger på vores omgivelser er første prioritet.
  • Selvom vi arbejder med modtagelse og behandling af affald holdes produktionsudstyr, pladser, lokaler m.m. altid pæne og rene.
  • Vi vil øge informationen omkring sortering af affald.

NORRECCO ønsker at være en seriøs sparrings- og samarbejdspartner.

NORRECCO har et effektivt miljøledelsessystem

NORRECCO er certificeret efter 14001, se vores certifikat fra Dancert:

ISO 14001 certifikat NORRECCO

Det er vigtigt for NORRECCO, at vores omgivelser påvirkes mindst muligt. Vore pladser er indrettet efter nutidens høje miljøkrav, og at vi bearbejder og oparbejder affald og jord på bedste miljømæssige måde.

NORRECCOs miljøpolitik
  • Vi forpligter os til løbende at nedbringe vores aftryk på naturlige ressourcer, herunder forebygge forurening.
  • Vi vil inddrage miljøovervejelser i væsentlige investeringsbeslutninger.
  • Vi vil motivere til god miljøadfærd, og uddanne vores medarbejdere i miljøansvarlighed.
  • Vi vil prioritere, at vores aktiviteter udføres således, at vi er til mindst mulig gene for vores omgivelser.
  • Vi vil tilskynde vores leverandører til at levere kvalitetsprodukter/serviceydelser, som er mest hensynsfulde for vores miljø.
  • Vi forpligter os til, som minimum at overholde den gældende miljølovgivning. Samtidigt vil vi, igennem dialog med myndighederne tilskynde en løbende forbedring af gældende lovgivning således at miljøet tilgodeses bedst muligt, og hermed bliver praktisk håndterbart.
NORRECCO arbejder ud fra bekendtgørelser 
Lov/Bekendtgørelse Link til retsinformation
Bekendtgørelsen om affald:  BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende
Restproduktbekendtgørelsen:  BEK nr 1672 af 15/12/2016 Gældende
Bekendtgørelsen om miljøbeskyttelse:  LBK nr 1189 af 27/09/2016 Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med flytning af jord:
 BEK nr 1452 af 07/12/2015 Gældende

 

Dokumenteret farligt affald

Modtagelse af dokumenteret farligt affald indeholdende fx PCB, blyholdigt træ, trykimprægneret træ kan ske på Prøvestenen, H-vej i overdækkede spunsceller. Affaldet modtages kun mod forudgående aftale.

Miljøregistrering

Alt affald bliver, som loven foreskriver det, registreret og rapporteret til myndighederne jævnfør gældende love og bekendtgørelser.

Affaldsregister

NORRECCO er registreret som indsamler med forbehandling.

Login