Slam- og sedimenthåndtering

Slam- og sedimenthåndtering modtages af Norrecco i Agerskov og Uge.

A-Slam:

Overholder krav til direkte udbringning (ikke vores kerne kompetence), vi henviser til vores samarbejdspartnere.

B-Slam:

Overholder ikke kravene for miljøfremmende stoffer (MFS). Denne slamtype skal komposteres, og Norrecco i Agerskov er eksperter i kompostering af spildevandsslam. Norrecco  kan løse hele opgaven. Dette berører både miljøgodkendt opbevaring, dokumentation til myndighederne, logistik og slutdisponering på landbrugsjord. Norrecco i Agerskov kan håndtere op til ca. 100.000 tons pr. år.

C-Slam:

Overholder ikke kravene til tungmetallerne. Denne type slam skal typisk forbrændes eller lignende. Norrecco har aftaler med anlæg, der forbrænder slam direkte eller indirekte.

Septitankslam:

Norrecco Agerskov A/S har tilladelse til modtagelse enten, hvor slammet er stabiliseret, eller hvor Norrecco i Agerskov skal foretage stabilisering. Det foregår i et lukket system, hvor der automatisk sker blanding af slam og brændt kalk. Der vil løbende blive foretaget prøver af salmonella og Ecolli bakterier, så vi sikrer, at slammet overholder kravene til jordbrugsformål.

Sandfang:

Norrecco har i Agerskov tilladelse til at indbygge sandfangsand, der har været gennem vaskeren, i vores anlægsprojekt.

Havnesediment:

Der kan modtages havnesediment op til KL III både i Agerskov og Uge. Havneslammet vil efter endt afvanding og biologisk rensning blive nyttiggjort i anlægsprojektet i Uge.

Boreslam: Uge

Norrecco i Uge har tilladelse til modtagelse og slutanbringelse af boreslam i Uge. Boreslam indeholdende Baryt må modtages og afvandes, og efter endt afvanding køres det til deponi.

Okkerslam:

Norrecco i Agerskov har tilladelse til modtagelse og oparbejdning. Okkerslam stammer fra klarering af drikkevand og indeholder meget arsen. Norrecco har lavet en metode, der pumper okkerslammet i en geo-tube, hvor det afvandes. Når slammet er stabilt, køres det til deponi. Norrecco er i færd at udvikle en løsning, hvor okkerslammet kan nyttiggøres.

Hovedkategori

Login